فراخوان شرکت در تسک فورس Trainer Pool ایمسا ایران

یکی از ستون های اصلی که ظرفیت سازی در فدراسیون جهانی دانشجویان پزشکی بر آن استوار است pool Trainer می باشد. در واقع pool Trainer گروهی از مدرسان عضو فدراسیون هستند که مورد تایید فدراسیون بوده و اجازه دارند در کارگاه ها ودوره های آموزشی فدراسیون به شرکت کنندگان آموزش دهند. اکنون شاخه ظرفیت سازی… ادامه خواندن فراخوان شرکت در تسک فورس Trainer Pool ایمسا ایران

این قسمت هنوز حاضر نشده!!!
منتظر یک برنامه خفن از سمت ما باشین!😎