ایمسا ایران

انجمن علمی دانشجویان پزشکی ایران

ارتباط با ما

راه های ارتباطی و شبکه های اجتماعی ایمسا ایران

IFMSA یا فدراسیون بین المللی انجمن های علمی دانشجویان پزشکی (The International Federation of Medical Students’ Associations) ، درست بعد از جنگ جهانی دوم تاسیس شد و اولین جلسه آن در سال 1952 در دانمارک برگزار گردید. در آن زمان تنها چند کشور اروپایی در IFMSA عضویت داشتند، اما در طی تقریبا 60 سال، بیش از 100 کشور و میلیون ها دانشجو از تمام دنیا به این فدراسیون پیوستند. این سازمان غیردولتی و مستقل است . IFMSA با WHO و UNESCO و چندین انجمن و فدراسیون مستقل دیگر همکاری دارد.

تمام بخش های IFMSA توسط دانشجویان پزشکی اداره می شود. هدف IFMSA اطلاع رسانی و  اثربخشی برروی جهان و توانمندسازی اعضای خود در حیطه های مختلف است، تا در آینده پزشکانی دغدغه مندتر و تواناتر به جامعه خود خدمت کنند. در IFMSA، افراد یاد می گیرند که چگونه کار گروهی انجام دهند، چگونه رهبر باشند و چگونه دید وسیع تری نسبت به مسائلی همچون مسائل اخلاقی، اجتماعی، دینی، نژادی، جنسیتی و سیاسی پیدا کنند.

تمرکز اصلی IFMSA، برروی  ارتقاء بهداشت باروری و ایدز، آموزش پزشکی، بهداشت عمومی (مسائلی همچون محیط زیست، مقاومت آنتی بیوتیکی، دسترسی به پزشک در مناطق مختلف و … در این حیطه قرار می گیرند.) حقوق بشر، تبادل پژوهشی و حرفه ای است. و هرساله ده ها پروژه، کنفرانس و ورکشاپ در این موارد برگزار می کند. برای رسیدن به اهداف خود و تبادل راحت تر انجمن های علمی دانشجویان پزشکی ملل، 5 منطقه در IFMSA تعریف شده است. که شامل: آفریقا، آمریکا، اروپا، آسیا و اقیانوسیه و مدیترانه شرقی است. ایران در منطقه مدیترانه شرقی قرار می گیرد. هرکدام این مناطق توسط دبیر منطقه اداره می شوند. که توسط اعضای همان منطقه انتخاب می شود.

در IFMSA، دانشجویان می توانند با افراد دغدغه مند و باتجربیات مختلف آشنا شوند، ایده های خود را به واقعیت تبدیل کنند و در مسیر این کار، خودشان تجربه کنند، از دیگران یاد بگیرند، انواع مهارت های نرم و سخت را فراگیرند و درنهایت از خودشان آدم و پزشک بهتری بسازند. همچنین، با اجرای ایده های بشردوستانه به اطرافیان خود کمک کنند تا دنیای بهتری داشته باشیم.

اﻧﺠﻤﻦ علمی دانشجویی کشوری پزشکی دانشگاه ها و دانشکده های تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نهادی ﻋﻠﻤﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ متشکل از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ دانشگاه ها و دانشکده های تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻧﻴﺰ دانشکده های پزشکی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ تابعه آن، ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ هدف تعامل ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر، در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎ داﻧﺶ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻧﻴﺰ ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ جامعه و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦ، ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ و زیر نظر شورای حمایت و نظارت بر انجمن های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اداره ﻣﻲﺷﻮد.
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ در اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺰرگ، ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران آﻳﻨﺪه ﺧﻮد، ﻓﺮﺻﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﻌﺮﻳﻒ و اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻲ در ﺣﻴﻄﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺧﻮد و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ رﺷﺪ ﻋﻠﻤﻲ و ارﺗﻘﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي ﺧﻮد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي آﻣﻮزش و اﻳﺠﺎد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﻣﺎدي، در درون ﺧﻮد اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.

ایمسا ایران به روایت آمار

تعداد اعضا

تعداد مخاطبین

تعداد لوکال